Březen 14, 2017

O nás

Odborná zaměření

Vězeňství:

– podpora rozvoje sociálně-právních, pracovních, společenských a kulturních programů pro vězně ve výkonu s cílem umožnit jejich bezproblémové zařazení do společnosti po jejich propuštění s důrazem na potírání prvků recidivy

– podpora rozvoje pracovních, sociálních, bytových a informačních programů pro propuštěné osoby z výkonu trestu s cílem jejich bezproblémového zařazení do nedeliktní populace

– podpora reorganizace vězeňství s cílem na podstatné snížení jeho nákladovosti a dosažení finanční soběstačnosti

 Mládež:

– osvětová a vzdělávací činnost k prevenci kriminality a intoxikace (alkoholové, drogové aj.) u mládeže

– zajišťování besed a přednáškových balíčků se zaměřením na prevenci kriminality u mládeže zaměřené na konkrétní problémové okruhy pro školy a jiné zájmové skupiny

– zajišťování aktivit pro volný čas mládeže se zaměřením na pozitivní vztah k tradicím českého, resp. moravského národa, ke vzdělání, sounáležitosti s českým státem a zvýšování branných schopností

– podpora programů pro kvalitní, funkční a účelnou náhradní péči o nezletilé

 Senioři:

– osvětová a vzdělávací činnost k prevenci kriminality páchané na seniorech

– podpora rozvoje programů pro sociální a společenské zařazení seniorů do společnosti

– podpora rozvoje programů pro zlepšení informační, sociálně–právní  a kulturní situace seniorů

– zajišťování besed a přednáškových balíčků se zaměřením na vybrané okruhy pro domy pro seniory a jiné zájmové skupiny

– podpora a přímá pomoc seniorům v sociálně-správní a právní oblasti prostřednictvím odborně vzdělaných osob

Obecné:

– podpora programů pro snížení kriminality ve společnosti, zvýšení bezpečnosti občanů a osvětové činnosti v oblasti snižování deliktního chování a intoxikace (alkoholové, drogové aj.)

– zajišťování programů pro zájmové skupiny s cílem prevence kriminality a jejích dopadů jak na jednotlivce, tak společnost a stát

– podpora programů a aktivit zaměřených na pozitivní vztah k tradicím českého, resp. moravského národa, ke vzdělání, sounáležitosti s českým státem a zvyšování branných schopností 

O naší činnosti

Spolek zajišťuje ucelenou komplexní záchytnou sociální síť – tzn. od sociální komplexní pomoci, ubytování až po zaměstnanecký poměr pro lidi po výkonu trestu, kteří nemají nebo ztratili zázemí na svobodě. Staráme se převážně o propuštěné občany, kteří si odpykali trest za nenásilnou trestnou činnost, převážně prvotrestané, mající skutečný zájem zapojit se do společnosti a vést řádný život.

Zařazeni do ucelené sociální záchytné sítě mohou být po výkonu trestu, respektive již během výkonu trestu, muži i ženy starší 18 let, pokud splní parametry spolku a podrobí se závazně pravidlům postpenitenciární péče spolku. Spolek dále napomáhá odsouzeným k faktické realizaci trestu „obecně prospěšných prací“, uloženého soudem.

Spolek aktivně spolupracuje při řešení konkrétních případů našich klientů např. se senátory Senátu ČR, s Veřejným ochráncem práv, konkrétně s oddělením dohledu nad omezováním osobní svobody, se Syndikátem novinářů Praha a Středočeský kraj, s Jazzovou sekcí Karla Srpa.

Hlavní problémy lidí, vycházejících z věznic: – ztráta zázemí během výkonu trestu, a to až v 70 % případů – ztráta bydlení – při odchodu z věznice mají k dispozici minimální finanční částku, zpravidla kolem 500,- Kč – řešení sociální situace úřadem práce nastává až po opuštění věznice, nikoliv už tak 3. měsíc před koncem trestu, tj. již během pobytu ve vězení – špatná legislativa – tím, než začne fungovat pomoc z úřadu práce uplynou více jak 2–3 měsíce, tedy občan je bez finančních prostředků a pravidelného bydlení, a to je ta celospolečensky nejkritičtější doba: a) v lepším případě – vznik bezdomovectví b) v horším případě – vznik recidivní kriminální činnosti.

Velký důraz věnujeme angažování mladé generace do problematiky a pomoci nízkoprahové skupině lidí po výkonu trestu – formou klubu dobrovolníků.

A dále se věnujeme osvětě a prevenci kriminality mládeže viz – „Mládež“

Uzavřeli jsme Memorandum o spolupráci s Univerzitou Jana Amose Komenského a spolupracujeme se středními školami:

  • Trivis
  • Bezpečnostně právní akademie Praha
  • SOŠ Drtinova

Svoji činnost prezentujeme prostřednictvím internetového radia Hortus.

Z výše uvedeného vyplývá, že úloha spolku pro snižování kriminality a omezování bezdomovectví, osvěty a prevence mládeže, je nezastupitelná a jeho existence potřebná.