Březen 14, 2017

Memorandum

Memorandum spolku základní cíle a směry spolku

Šance na návrat z.s.

              Naší společností hýbe již mnoho let vysoká recidiva vězňů,
která je, ale při zevrubném rozboru mnohdy způsobena tím, že zde
-ač se o tom na všech úrovních politicko-společenské diskuse mnoho hovoří – není komplexní záchytná sociální síť pro návrat vězně po výkonu trestu zpět do společnosti.

A je pravdou, že omezená zaměstnanost odsouzených díky nedostatku práce ve věznicích, ale i nízká pracovní odměně za provedenou práci – odchází hodně vězňů po uplynutí trestu s minimální finanční částkou do civilu a od prvních hodin svobodnému občanovi vznikají takové problémy, na které není psychický ani fakticky připraven a velmi jednoduše a mnohdy i rychle se stává velmi manipulativní a zneužíván skupinami, jež mu sice dají základní sociální potřeby, ale za to musí páchat činnost mnohdy mimo zákon, nebo pracuje v nelidských pracovních podmínkách.

To vše je též důsledkem toho, že vzhledem k současné morálce ve společnosti a mezilidských vztazích mezi partnery, ale i v celých rodinách se dosti často zapomíná na člověka , který není každodenně přítomen – tedy vzniká ve věznici mnoho odsouzených, kteří zůstanou sami bez dalších osobních vazeb a jejich návrat je opravdu hodně složitý a chce to hodně osobní morální síly
– úskalí návratu za této situace zvládnout.


Zakládající členové spolku vlastním průzkumem se přesvědčují, že nejsou sami v úsilí a myšlení – této skupině obyvatel pomoci se shodným názorem přichází různé skupiny společnosti. A proto si myslíme, že nastal ten správný čas založit spolek.

-Šance na návrat z.s.
a společně s aktivními členy spolku založit a zdokonalovat každodenně realizovanou komplexní záchytnou síť pro vězně, jež nemají zázemí na svobodě v rodině, ani příbuzných ani nemají dostatek finančních prostředků, tedy patří do sociálně slabší společenské vrstvy a je v rámci resocializačních programů VS – odbornými pracovníky VS – spolku jsou doporučeni – tedy j resocializaci ve výkonu trestu došlo a společenská pomoc má smysl! A ekonomicko-společenský přínos pro společnost se dá předpokládat. Tedy, aby se tento spolek stal ve spolupráci se stání správou nástrojem pro snížení recidivy vězňů.

Jsme si od prvého dne vzniku plně vědomi, že bez úzké spolupráce, pochopení úředníků a funkcionářů ministerstva spravedlnosti, GŘ VS, ministerstva práce a sociálních věcí krajských a okresních úřadů, poslanců, senátorů, právníků, exekutorů, lékařů a dalších by nebylo možné ucelenou sociální síť vybudovat….

Většina rozborů, ale i zkušeností bývalých odsouzených se shodují, že nejhorší po návratu jsou první dny, první měsíc…. A tak smyslem naší ucelené sociální sítě je první 1/2 rok po návratu z vězení s možností u jednotlivců ze závažných důvodů prodloužit až na 1 rok od výstupu z vězení….

 

Co záchytná komplexní síť znamená v praxi?
Tu nejužší spolupráci s GŘ VS a vytipování s příslušnými řediteli věznic, jež mají v tomto projektu důležitou společensko-politickou úlohu – nebo polek + ředitel věznice a vedení kraje vytipuje v rámci kraje objekt vhodný pro ubytovnu vězňů po výkonu trestu a tento objekt v rámci sociálních programu pronajme spolku a ten s klienty ubytovny provede potřebné opravy.

A následně bude klienty – kraj a okresy využívat na údržbu státního majetku a začleňovat i do dalších zaměstnání v rámci kraje ve spolupráci s Úřady práce a takto vrácený občan do společnosti může přejít ze záchytné sítě do normálního života a na jeho místo přejde další vytipovaný vězeň. Kromě sociálně-společenského zapojování – budou mít propuštění vězni v rámci programů spolku – pomoc psychologickou, právní, sociální, etnickou a náboženskou….


Ta část propuštěných vězňů, která nebude hned začazena do pracovního poměru, bude moci se uplatnit v rámci režijních pracovních míst spolku a pokud bude čekatelem, bude mu ve spolupráci s místně příslušnou státní sociální podporou poskytnuta sociální pomoc, kde příspěvek na bydlení půjde přímo na úhradu nákladů na bydlení a příspěvek na stravu ve formě talonu platných v místní kantýně, tím bude zajištěna nutriční denní potřeba člověka.

Tedy v této uzavřené sociální síti nepropadnou díky popsaných popsaných postupům alkoholismu, drogám ani gamblerství. Pokud klient i přes všechna ochranná opatření – se propadne do negativních oblastí společnosti bude nekompromisně vyřazen ze záchytné sítě a hned v zárodku oznámen OČTR.

K práci s občanem – klientem záchytné sítě je, dle nás nutná práce už s vytipovanými vězni, již během výkonu trestu – tj. opět úzká spolupráce spolek – GŘ VS – ředitel věznice a odborný personál VS – psycholog, speciální pedagog, vychovatel – za příslušného dohledu a závěrečného doporučení vedoucího výkonu trestu.

Vytipovaní odsouzení by se setkávali na seminářích s našimi odbornými pracovníky sekcí, jež by na základě svých rozborů z pohovoru si následně vybrali z vytipovaných odsouzených VS – ty konkrétní odsouzené
– do záchytné sociální sítě spolku a s nimi pak již budou konkrétně ve věznici pracovat.
Záchytná síť spolku se týká všech občanů ČR, bez rozdílu, ale i občanů s dlouhodobým a trvalým pobytem v ČR.

Druhou oblastí spolu je využití ust. §3 a §6 tr. řádu, ust. §331 tj.
brát za obviněné a odsouzené při vlastním rozboru a působení odborníky spolku za dovršení resocializace odsouzeného – společenskou záruku při podmínečném propuštění a nebo spolek sám OS může podat žádost na podmínečné propuštění odsouzeného.


Obě tyto dvě zákonné možnosti našeho spolku nebudou nikdy chápany ve formálním přístupu! Ale naopak za hluboké analýzy odsouzeného a jeho trestního případu před projednáváním o společenské záruce nebo vlastním návrhu na PP dle těchto zásad:

1) Odborná práce s vězněm – již ve výkonu trestu a to jak v daných  seminářích spolku ve věznici, nebo v rámci aktivity  písemné korespondence se spolkem a nebo   prostřednictvím advokáta odsouzeného ve styku se spolkem a nebo prostřednictvím advokáta odsouzeného  – se spolkem vytvořeným individuálním programe s       odsouzeným

2) Odborná vyjádření jednotlivých sekcí spolku

3) Na závěr se seznámí se všemi materiály předsednictvo spolku a provede hlasování jednotlivých členů předsednictva – doporučení vznikne při  nadpoloviční většině příslušných hlasů členů předsednictva, kde každý člen předsednictva má 1 hlas

Záruky a vlastní návrhy spolku na PP se týká všech občanů ČR bez rozdílu a občanů s dlouhodobým a trvalým pobytem v ČR.

Třetí oblasti činnosti spolku je zaměstnávání odsouzených na pracovních zakázkách mimo areál věznice, za splnění podmínek VS a uhrazení finančních nákladů za vězně – dle příslušných směrnic a zákonů o věznicích a vězeňské službě.

Zde opět chceme využít spolupráce s GŘ VS a výběr odsouzených za součinnosti s příslušnými odborníky VS dané věznice. Spolek by při výběru dával v rámci své odborné práce přednost odsouzeným, kteří byli již vybráni do záchytné sítě, ale není to podmínkou, zvláště pokud bude odsouzený odborník pro danou pracovní oblast.

Všechny tyto zde komplexně popsané oblasti potřebuji kvalitní, odbornou, metodickou práci s odsouzeným/obviněnými i propuštěnými, a proto spolek souběžně se založením spolku zakládá a otvírá pracovní odborné sekce, jež se s vývojem spolku budou vyvíjet, zdokonalovat a rozšiřovat.

Sekce právní

Zabývat se bude hlavně- právní mocí odsouzeným při PP ale i řešení složitějších společensko-právních situací odsouzených a výběrem odsouzeného do záchytné sítě. Na svobodě v záchytné síti – pak je realizována právní pomoc v oblastí: exekuce oddlužení, osobní bankroty, majetkově-právní procesy, alimenty, rodinné právo atd.

Sekce psychologicko-sociální

Ve výkonu trestu pořádání seminářů s vybranými odsouzenými, psychologický rozbor jejich osobnosti a sociálního zázemí odsouzených a odborné konzultování s odborníky VS a uzavírání výběru odsouzených do záchytné sítě a práce s vybranými odsouzenými až do opuštění věznice a přechod do záchytné sítě – zde poskytovat psychologickou, sociální a správní pomoc. Sekce bude úzce spolupracovat a zapojovat do aktivní pomoci v rámci odborné praxe studentky UJAK obor speciální pedagogika a také studenty pardubické fakulty ekonomicko-správní.

Sekce kulturní

Ve spolupráci s GŘ VS příslušnými řediteli věznic a příslušnými odbornými pracovníky VS – hlavně speciální pedagog, ale příslušný psycholog, jež má individuální programu práci s jednotlivými odsouzenými, kde je možné zaujetí na kulturu a sport na pomoci změnit cíle odsouzeného a přispět i tímto směrem ke snížení recidivy. Pro odsouzené pořádat tématické kulturní akce v oblastech kultury jako například práce s knihou, tématické soutěže atd.
Pro vybrané odsouzené za odměnu umožnit návštěvu různých kulturních akcí.

Sekce etnických menšin a jiných náboženství

Jak uvádíme, všechny 3 hlavní oblasti činnosti spolku jsou pro všechny občany ČR, bez rozdílu a všechny cizince, jež mají trvalý nebo dlouhodobý pobyt v ČR. Tedy občany u níž nerozhoduje etnická příslušnost a náboženské přesvědčení – tedy neselektujeme – ve spolku a pro spolek jsou si všichni rovni…. Ale jistě celospolečensky tyto rozdíly problémy přinášejí o to větší a složitější bude práce s odsouzenými při výběru do záchytné sítě, ale i práce s klienty v záchytné síti bude velmi náročná a společensky velmi citlivá, proto to bude vyžadovat velké odborníky s „širokým srdcem” -obětavě pomoci – aby byl naplňován základní cíl spolku snížení recidivy odsouzených.

Spolek může s klienty hovořit kromě českého jazyka v jazycích:
Slovenských, německých, anglických, ruských, ukrajinských, romských, italských a dalších…

         Závěrem bychom chtěli vyjádřit jménem předsednictva spolku, že věříme, že naše memorandum se stane živým tématem a aktivní pomoci při realizaci příslušných státních úředníků, a že nezůstane jen u slov, ale u konkrétní hmatatelné pomoci politiků na všech úrovních společenského dění.