Březen 14, 2017

Stanovy

Stanovy spolku Šance na návrat, z. s.

Článek I.

Název spolku

Zakládáme spolek s názvem Šance na návrat, z. s. (dále jen „spolek“)ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

Spolek jako takový je právnickou osobou způsobilou mít práva a povinnosti. Je to samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace, založená za účelem realizace názorů části občanů, majících aktivní zájem o rozvoj vězňů v oblasti společensko-sociální, kulturní, právní a pracovní v době výkonu trestu, ale, a to hlavně,po návratu vězňů zpět do společnosti s cílem pomoci při snižování vězeňské recidivy.

 

Článek II.

Sídlo spolku

Sídlo spolku je Praha 7, Holešovice, Dělnická 1020/54, 170 00.

 

Článek III.

Účel spolku – Memorandum o cílech spolku a charakter jeho činnosti

Memorandum o cílech a charakteru spolku je samostatný dokument, který tvoří přílohu těchto stanov.

Své poslání spolek spatřuje v navazování spolupráce spříslušnými komisemi Poslanecké sněmovny i Senátu Parlamentu České republiky, Ministerstvemspravedlnosti České republiky, Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky, generálním ředitelstvím Vězeňské služby České republiky, krajskými i okresními orgány samosprávy, řediteli věznic a s příslušnýmiodbornými pracovníky Vězeňské služby České republiky, a to za účelem práce s odsouzenými již během výkonu trestu v oblasti společensko-sociální,kulturní, právní a zvýšení zaměstnanosti. Po návratu z výkonu trestu zajistit vybraným odsouzeným, vybraným ve spolupráci s odborníky Vězeňské služby České republiky,využitíucelené záchytné sociální sítě po dobu prvního ½ roku, s možností u výjimečných případů prodloužit péči na dobu 1 roku.

Ve spolupráci Vězeňskou službou České republiky se spolek, kromě odsouzených, můžezabývat a zařadit do svých programů i obviněné ve výkonu vazby a po jejich propuštění z ní.

Dále spolek v souladu se svými základními myšlenkami a v rámci své odborné práce, kdy s odsouzenými či obviněnými spolupracuje již ve věznici, tedy aktivně spolupůsobí na obviněné ve výkonu vazby a odsouzené ve výkonu trestu odnětí svobody, může vesmyslu ustanovení § 3 odst. 1) a odst. 2) zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, v platném znění, nabídnout orgánům činným v trestním řízení:

 • potvrzení záruky podle § 6 odst. 1, písm. a) až c) a odst. 3 trestního řádu
  • za chování obviněného, jehož trestní stíhání bylo podmíněně zastaveno;
  • za převýchovu odsouzeného, u něhož bylo podmíněně upuštěno od potrestání s dohledem;
  • za dovršení nápravy odsouzeného, který vykonává trest odnětí svobody, trest zákazu činnosti nebo trest zákazu pobytu – v těchto případech může spolek současně navrhnout podmíněné propuštění odsouzeného z trestu odnětí svobody, přeměnu trestu odnětí svobody na trest domácího vězení nebo podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti nebo zákazu pobytu;
 • podle § 6 odst. 2 navrhnout záruku jako náhradu vazby u obviněného, podávat za odsouzené žádost o udělení milosti a o zahlazení odsouzení;
 • převzetí záruky spolkem za dovršení nápravy, která může částečně nahradit splnění třetí podmínky v řízení o návrhu na propuštění z vazby a návrhu na podmíněné propuštění, tj. pokud má soud jisté pochybnosti o tom, zda dotyčný povede řádný život, a to jedině v případě, že jsou splněny další, zákonem stanovené, podmínky.

Spolek má své místodle trestního řádu (§§ 3 a 6 trestního řádu) a je organizací, která díky vlastním odborníkům v jednotlivých sekcích spolku spolupůsobí na obviněné a odsouzené. Podle ustanovení § 332 odst. 2 trestního řádu může občanské sdružení, tj. i náš spolek, podat návrh na podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody s tím, že nabídne převzetí záruky za dovršení nápravy.

Před podáním takové záruky příslušnému okresnímu soudu jménem spolku, dojde k projednání záruky v odborných sekcích spolku. Po odborné analýze v těchto sekcí, dojde k projednání v radě spolku, kdy každý člen rady má 1 hlas. Záruka je schválena k předložení výboru, pokud se proto vysloví nadpoloviční většina přítomných členů rady. Na základě těchto projednání výbor spolku podá příslušný návrh soudu. Spolek zprostředkovává pro propuštěné obviněné a odsouzené zaměstnání při vlastních aktivitách spolku, nebo s vybranými firmami, pracovními agenturami a ostatními neziskovými organizacemi. Zajištění zaměstnání a ubytování již před propuštěním obviněného a odsouzeného na svobodu, a zejména takové zajištění v souvislosti s podáním návrhu na podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, zajistí, aby odsouzený po propuštění na svobodu měl snazší možnost včlenění se do společnosti. Zajišťování sociálního zázemí pro obviněného či odsouzeného se provádí v sekcích spolku zásadně již v průběhu vazby či výkonu trestu odnětí svobody.

Spolek odborně pracuje s obviněnými či odsouzenými českými občany a cizinci s legálním trvalým nebo dlouhodobým pobytem na území České republiky.

 

Článek IV.

Působnost spolku

Spolek působí na celém území České republiky. Bude navazovat spolupráci s podobnými spolky, orgány a organizacemi v České republice i v rámci Evropské unie.

 

Článek V.

Vznik a zánik členství

 • Členy spolku mohou být všichni občané bez ohledu na národnost a státní příslušnost, kteří dosáhli 18 let (členství individuální), jakož i organizace a instituce (členství kolektivní), ztotožňující se s cíli a stanovami spolku a memorandem o jeho činnosti a plnící základní členské povinnosti.
 • Členství je buď řádné, nebo čestné, kolektivního člena zastupuje ve spolku pověřená fyzická osoba. Každému členu přísluší jeden hlas.
 • Členství ve spolku je dobrovolné a vzniká přijetím přihlášky, schválením přihlášky výborem spolku a zaplacením členského příspěvku. Podáním přihlášky vyslovuje člen souhlas s plněním stanov.

Členství zaniká:

 1. písemným oznámením člena o vystoupení ze spolku;
 2. zrušením pro neplnění členských povinností; při zrušení členství má člen právo odvolat se ke členské schůzi, která rozhodne s konečnou platností;
 3. úmrtím člena (individuální členství) nebo zánikem člena (kolektivní členství).
 • Výbor spolku má právo jmenovat čestnými členy fyzické nebo právnické osoby, které získaly mimořádné zásluhy o rozvoj spolku nebo významnou spolupráci se státními institucemi. Členská schůze může za mimořádné zásluhy o rozvoj spolku a významnou spolupráci se státními institucemi zvolit z řad členů spolku čestného předsedu.

 

Článek VI.

Práva a povinnosti členů

 • Každý člen má právo účastnit se členské schůze a všech akcí spolku, předkládat návrhy, volit a být volen do orgánů spolku, být plně informován o činnosti spolku a jejích orgánů, včetně hospodaření, užívat zařízení spolku a jejich materiálních fondů, odvolávat se proti rozhodnutí orgánů spolku.
 • Povinností člena je dodržovat stanovy, aktivně se účastnit činnosti spolku a plnit úkoly, jimiž byl pověřen. Člen je povinen řádně platit členské příspěvky. Členové, kteří dovršili 80 let, čestní členové a čestný předseda členský příspěvek neplatí.

 

Článek VII.

Orgány spolku

Orgány spolku jsou

 • členská schůze,
 • výbor spolku
 • rada spolku.

V rámci své činnosti spolek podle potřeby zřizujeodborné sekce a kluby jako pomocné orgány pro jednotlivé oblasti své působnosti.

 

Článek VIII.

Členská schůze

 • Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
 • Členská schůze se koná alespoň jednou ročně.
 • Členskou schůzi svolává výbor spolku alespoň 1 týden před jejím konáním, ato především e-mailovou korespondencí se členy.
 • Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů spolku. Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor náhradní členskou schůzi nejpozději do jednoho měsíce, ale ne dřív než za 5 dní, náhradní členskou schůzi; tato členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
 • Členskou schůzi svolá výbor spolku rovněž, požádá-li o to písemně, nebo elektronickou formou,alespoň 1/3 členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v takové žádosti uvedena lhůta pozdější.
 • Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním, přičemž pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.

Schvaluje-li členská schůze stanovy spolku a jejich změny a rozhoduje-li o zániku spolku, je pro přijetí těchto rozhodnutí potřeba souhlasu 2/3 všech členů spolku, s výjimkou podmínek podle odst. 4) tohoto článku.

 • Členská schůze volí výbor spolku. Funkční období výboru je 5 let.
 • Členská schůze volí radu spolku. Funkční období rady je 5 let.
 • Z řad členů výboru volí členská schůze předsedu spolku, místopředsedu spolku a tajemníka spolku, kteří tvoří výbor spolku.
 • Členská schůze z řad členů rady spolku jmenuje ředitele spolku, který řídí jednotlivé sekce. Ředitel spolku plně odpovídá za hospodaření spolku a komplexní i organizační činnost spolku. Ředitel spolku je odpovědný členské schůzi.
 • Jménem spolku jedná předseda spolku, místopředseda spolku, tajemník spolku a ředitel spolku.
 • Jménem spolku může podle metodických pokynů ředitele spolku vystupovat i mluvčí spolku, jmenovaný do této funkce výborem spolku.

 

Článek IX.

Výbor spolku

 1. Výbor je statutární orgán spolku.
 2. Výbor má 3 členy.
 3. Výbor je volen členskou schůzí, funkční období výboru je pětileté.
 4. Prvními členy výboru jsou členové přípravného výboru dle ustanovení těchto stanov.
 5. V případě snížení počtu členů výboru kooptují zbývající členové výboru nového člena výboru.
 6. Výbor je nejvyšším orgánem spolku v období mezi členskými schůzemi.
 7. Výbor rozhoduje o všech záležitostech spolku samostatně.
 8. Výbor rozhoduje o přijetí nového člena.
 9. Výbor vede evidenci členů spolku a přiděluje novým členům spolku pořadové číslo člena spolku.
 10. Činnost výboru řídí předseda spolku, nebo jím pověřený člen spolku, zpravidla ředitel spolku.

 

Článek X.

Rada spolku

 1. Rada spolku je orgánem spolku, který řídí spolek a rozhoduje při řízení spolku o činnosti, mimo činnost, vyhrazenou statutárnímu orgánu, tj. výboru spolku.
 2. Rada spolku má 7 členů.
 3. Rada je volena členskou schůzí, funkční období rady je pětileté.
 4. Ze svých členů rada spolku jmenuje pokladníka.
 5. V případě snížení počtu členů rady, výbor zvolí zbývající členy rady.
 6. Činnost rady řídí ředitel spolku, nebo jím pověřený člen rady.

 

Článek XI.

Prostředky pro činnost

 1. Jmění spolku vzniká z členských příspěvků, darů, grantů v rámci ministerstev, krajských a okresních samospráv, dotací a grantů EU, odkazů, výtěžků z činnosti a z dotací v souladus platnými právními a finančními předpisy. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.
 2. Spolek může vlastnit movitý i nemovitý majetek.
 3. Spolek může zajišťovat zaměstnáníodsouzených a propuštěných obviněných a odsouzených klientů spolku.
 4. Spolek může zaměstnávat zaměstnance, potřebné pro zajištění chodu spolku dle jeho zaměření a činnosti.
 5. Výplaty prostředků zajišťuje pokladník spolku a předkládá je ke schválení řediteli spolku.
 6. Spolek užívá vlastní razítko, hlavičkový papír a svůj bankovní účet. Spolek zřizuje běžný účet a může zřídit spořicí účet, event. po souhlasu výboru a ředitele volné, v současné době nepotřebné, finanční prostředky investovat.

 

Článek XII.

Finanční hospodaření

 1. Příjmy spolku jsou uvedeny v čl. XII.
 2. Členský příspěvekve výši 1.000,- Kč
 3. je jednorázový, splatný při schválení zájemce o členství za člena spolku;
 4. pravidelný roční, splatný vždy nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.
 5. Pokladník předkládá radě spolku pravidelný operativní přehled o hospodaření spolku, a na členských schůzích, konaných ve 2. polovině příslušného kalendářního roku, výroční zprávu o hospodaření, kompatibilní s účetní uzávěrkou za uplynulý rok.
 6. Pokladník vede účetnictví spolku podle směrnic, platných pro hospodaření neziskových spolků a sdruženía to i za spolupráce s externími odborníky, zejména daňovými, a v příslušných termínech, po schválení ředitelem spolku, předkládá orgánům finanční správy daňová přiznání.

 

Článek XIII.

Zánik spolku

O zániku spolku rozhoduje členská schůze podle čl. VIII odst. 6.

Zároveň se rozhodne o finančním vypořádání majetku spolku s přihlédnutím, že by případný zbylý majetek po likvidaci spolku byl předán neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

Spolek může zaniknout:

 • dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, spolkem nebo neziskovou organizací;
 • pravoplatným rozhodnutím příslušného správního orgánu o jeho rozpuštění.

 

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

 1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními §§ 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
 2. Tyto stanovy nabývají účinností dnem schválení členskou schůzí.

 

V Praze dne 22. 7. 2016